ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2558

24/06/2021